4.8.10

Mồng 1 tháng 8

Hà Nam Ninh cũng rất hay.
Ở đâu nông dân cũng giống nhau, da đen, chân dính bùn và miệng cười như lúa trổ.
Ai chưa bao giờ ở quê sẽ không biết ở quê rất hay.
Càng khó để hiểu.