4.5.11

Nghe mưa

        Thính Vũ
- Thơ Nguyễn Trãi -

Bản dịch của Đào Duy Anh
--------------------------
Vò võ trai phòng vắng,
Suốt đêm nghe tiếng mưa.
Não nùng rung gối khách,