23.7.10

Bạn Q

Dưới đây là những dòng của Q:

-- =.= <3 =.= --
"
Bạn bảo là bạn đọc blog tớ từ 22/7/09. 25/7, bạn cho tớ cái mess đầu tiên sau vài ngày "nghiên cứu".

Ngay từ cái mess đầu tiên tớ đã ngạc nhiên.