21.7.09

Không bản chất

Cứ cố gắng tìm hiểu những sự vật và hiện tượng này kia xem bản chất của nó là gì. Tại sao thế này? Sao lại không thế kia? Vì sao lại thế?

Như là đọc thơ Huy Cận chẳng hạn. Viết rằng: