7.4.10

Nhằm một ngày mưa

Không thích mưa dầm, nên mong hửng nắng.

Tạnh mưa.
Trời trong mát.
Khi ấy, mùa này, tha hồ mà mải miết lượn theo cánh én nghiêng, giữa bao la lạc và ngô và cỏ và rau và đủ hết.