12.7.11

Đêm

Rất mát!

Thích những nơi quang thoáng và cao ráo.
Đứng ở đó soi hết cả bầu trời.

Giờ là mùa cốm. Thức quà của người không vội!

Rồi cũng hối hả như ai. Ngày mai...