1.9.10

Nhớ con trâu

Chiều in nghiêng trên mảng núi xa

Ra trông đầu ngõ

Bóng chiều phủ xuống làng quê
Trâu bò ngoài ruộng lùa về hẻm sâu

Người già hay xoa đầu bảo