4.5.11

Nghe mưa

        Thính Vũ
- Thơ Nguyễn Trãi -

Bản dịch của Đào Duy Anh
--------------------------
Vò võ trai phòng vắng,
Suốt đêm nghe tiếng mưa.
Não nùng rung gối khách,

Thánh thót mấy canh dư.
Cách trúc khua song nhặt,
Hoà chuông động giấc mơ.
Ngâm rồi vẫn chẳng ngủ,
Đứt nối đến tờ mờ.
--
Bản dịch tiếng Anh của Do Nguyen và Paul Hoover
--------------------------------------------------
Alone in a dark, silent room.
Listening to the rain fall the whole night long.
The somber sound is a shock to the pillow.
Drop by drop falling melodiously, endlessly.
The sound of bamboo tapping on the window
And a ringing bell melt gently into my peaceful dream.
Mumbled some poems but can’t fall asleep,
Continually listening, drop by drop, until sunrise.. . .